Regulamin Sklepu Internetowego  

Sklep internetowy przekazyduszy.pl  jest prowadzony przez:
New Space z siedzibą w Białymstoku,

15-305 Białystok ul. Waszyngtona 36/97, Tel.: 579101819,

REGON 050617144, NIP 9660285858

Nr konta bankowego:  34114020040000350276127078

Płatność za granicą:

PL 34114020040000350276127078

Kod BIC/SWIFT banku: BREXPLPWMUL

 

Wsparcia Klienta:

Sprawy techniczne: admin@przekazyduszy.pl

Sprawy handlowe: maciej@przekazyduszy.pl

Tel. 579101819 w godz. pn-pt (9:00-17:00)

 

Do zakupu książki nie jest potrzebne zarejestrowanie się !

Zakup w sklepie, rejestracja oraz logowanie się do systemu oznacza akceptacje regulaminu:

 

Spis treści:

REGULAMIN

REJESTRACJA i LOGOWANIE

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego i forum, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Przedmiotowe usługi świadczy Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/.
 • 2 Rejestracja
 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym lub forum (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta. Instrukcja rejestracji i logowania, załącznik nr 3.2. Rejestracja w Sklepie Internetowym , jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego lub forum są nieodpłatne i nie jest obowiązkowa do złożenia zamówienia.3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym lub forum każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem  adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym lub za pośrednictwem Wsparcia Klienta.

 • 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i forum
 1. Logowanie odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego lub forum, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego oraz zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym lub na forum, które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego, w której zostały zamieszczone – nie merytoryczne lub nie na temat wpisy na forum, lub recenzje, materiały o charakterze promującym, lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego w której zostały zamieszczone – wpisy na forum, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone, nie mogą reklamować lub promować cudzych usług, produktów lub przedsiębiorstwa).3. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału w sklepie internetowym lub forum:
 2. a) oświadcza, iż władny jest zamieścić dany Materiał, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób;
 3. b) oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;
 4. c) zamieszczając dany Materiał (w tym w szczególności zdjęcia, wpisy na forum, recenzje itp.) udziela New Space nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez New Space z powyższego Materiału w działalności Sklepu Internetowego , w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego New Space. Klientowi z tytułu udzielenia New Space powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie;
 5. d) na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Materiału zamieszczonego przez Klienta , Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez New Space z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie New Space i na pierwsze wezwanie New Space.
 6. New Space uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego lub forum naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.5. New Space uprawniona jest do usuwania ze Sklepu Internetowego lub forum Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym lub forum .6. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sklep Internetowy lub forum nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Materiałów. New Space nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego lub forum  i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Klienta.7. New Space, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Klientów w Sklepie Internetowym lub forum. W przypadku gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowym lub forum  narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, należy poinformować o tym New Space za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu Internetowego   oraz informując, na czym polega naruszenie. W przypadku gdy dany Materiał naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, New Space niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim.8. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego  mogą być zgłaszane New Space za pośrednictwem Wsparcia Klienta.9. Zgłoszenia będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.10. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy:
 7. a) loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym i forum . W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;
 8. b) jednorazowego kodu, który umożliwia odbiór zamówienia opłaconego z góry. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa New Space oraz podmioty prowadzące nie ponoszą odpowiedzialności za wydanie zamówienia osobom, które przedstawiły dane umożliwiające odbiór zamówienia. Przekazanie kodu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wydanie zamówienia osobie, która kod posiada;
 • 4 Informacje o produktach
 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego :
 2. a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
 3. b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 4. New Space zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.4. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 • 5 Warunki realizacji zamówień

1.Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego tylko za pośrednictwem strony www.przekazyduszy.pl

2.W celu złożenia zamówienia należy:

 1. a) zalogować się do Sklepu Internetowego lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;
 2. b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
 3. c) wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);
 4. d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.
 5. e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
 6. f) wybrać formę płatności;
 7. h) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze”, w zależności od wyboru formy płatności;
 8. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest Ebook w postaci pliku, Klient po zalogowaniu do Sklepu Internetowego może pobrać go na swoje urządzenie elektroniczne lub plik zostanie wysłany na mail klienta.4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie New Space oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez New Space zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem  New Space i o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej.
 9. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców New Space nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, New Space poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.7. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, New Space może zaproponować Klientowi:
 10. a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta New Space będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);
 11. b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym New Space będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
 12. c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 13. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie New Space), New Space dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w regulaminie.9 W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie New Space), New Space może anulować zamówienie w całości.10. W przypadku anulowania zamówienia, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, New Space zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.11. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, New Space nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 • 6 Modyfikacje zamówienia
 1. Klient nie może dokonywać zmian w zamówieniu. Może wysłać informację na adres: maciej@przekazyduszy.pl o zmianie lub anulowaniu zamówienia do momentu nie wysłania zamówienia.

 • 7 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
 1. W przypadku złożenia zamówienia przez zarejestrowanego Klienta gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:
 2. a) podczas odbioru przedmiotu zamówienia we wskazanym przez Klienta – gotówką, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez New Space. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w Sklepie Internetowym ;
 3. b) podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską lub firmę kurierską – gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w Sklepie Internetowym ;
 4. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.
 • Czas realizacji zamówień
 1. New Space zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów i wynosi w przypadku braku terminu dostawy przy produkcie 14 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres, lub do wybranego przez Klienta.3. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.4. New Space nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego, lub niepełnego adresu dostawy.
 • Warunki reklamacji
 1. New Space jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. New Space odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.2. New Space w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez New Space Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do New Space i opisem reklamacji.4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Magazynu (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zwykłym lub paczką ekonomiczną).5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – New Space niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny New Space zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.6. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność New Space i z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił New Space za nabycie danego produktu.

 • 10 
  Warunki gwarancji
 1. Produkty sprzedawane przez New Space mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. New Space nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt z Wsparcia Klienta.2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
 2. a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a New Space może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do New Space;
 3. b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 regulaminu.
 • 11 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:
 2. a) kontaktując się z Wsparcia Klienta;
 3. b) jeżeli istnieje taka możliwość to samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego
 4. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:

– od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

– od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):
 2. a)    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 3. b)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. c)    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. d)   o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 6. e)    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 7. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej .
 8. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu New Space produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. New Space zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami regulaminu.
 9. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt New Space, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:
 10. b) po odebraniu przesyłki dostarczonej Pocztą Polską lub kurierem – w terminie wskazanym. Wówczas produkty, co do których Konsument odstąpił od umowy, należy odesłać do Magazynu .
 11. New Space nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 • 12 Zwrot należności Klientom
 1. New Space dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
 2. a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
 3. b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
 4. c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
 5. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) New Space może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. New Space dokona zwrotu pieniędzy na:
 7. a) rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone:
  – z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej;
  – przy odbiorze u kuriera lub na poczcie
 8. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie New Space nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania New Space numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle New Space takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. New Space nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 • 13 
  Promocje
 1. Na stronach Sklepu Internetowego mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:
 2. a) promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;
 3. b) promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;
 4. c) pakiety promocyjne – przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt. Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji;
 5. d) zestawy promocyjne – przy zakupie (wyłącznie na stronie produktowej) zestawu promocyjnego, składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.
 6. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.4. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.5. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane w Magazynie.6. W przypadku braku w Magazynie któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, New Space poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
 7. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w regulaminie, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.8. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

 • 14 Dane osobowe
 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez New Space danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta lub w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym , w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego lub forum, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez New Space danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez New Space usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym .2. New Space przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym lub forum, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w regulaminie, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”) lub poprzez zgłoszenie od  Wsparcia Klienta.4. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 2 regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 • 15 Newsletter
 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego , a także inne informacje handlowe wysyłane przez New Space w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik Newsletter) lub za pośrednictwem Wsparcia Klienta.

 • 16 Postanowienia końcowe
 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.2. New Space dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże New Space nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego   w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego  .3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie New Space nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.4. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w regulaminie, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy.5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego   używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie New Space statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym lub forum . Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.9. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy lub forum  korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego  . Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.10. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a New Space są rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby New Space.11. New Space zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez New Space, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego lub forum zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

Załącznik nr 1

Zasady sprzedaży Ebooków w formie plików cyfrowych w Sklepie Internetowym  

 • 1 Sposób składania zamówienia

1.Warunkiem zakupu Ebooka jest posiadanie aktywnego konta Klienta w Sklepie Internetowym  .

2.Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu Ebooka.

3.W przypadku zakupu Ebooka, który po zakupie zapisywany jest na koncie Klienta w ramach Sklepu Internetowego , Klient nie jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych w formularzu zamówienia, aby zamówienie zostało zrealizowane. Ze względu na funkcjonalność Sklepu Internetowego   wypełnienie formularza jest konieczne do realizacji zamówienia, jednakże Klient może wypełnić formularz dowolnym ciągiem znaków.

 1. Na Stronie produktowej każdego Ebooka Sklep Internetowy  zamieści informację określającą zakres licencji, w tym w szczególności:
 2. a) liczbę urządzeń, na których Ebook może zostać otwarty;
 3. b) możliwość drukowania i kopiowania Ebooka.
 4. W przypadku zamówienia jednocześnie Ebooka/ów i produktów innego rodzaju zamówienie zostanie podzielone na zamówienie dotyczące Ebooka/ów oraz zamówienie dotyczące produktów innego rodzaju. Każde z zamówień zostanie zrealizowane odrębnie.6. Na stronie ma miejsce weryfikacja geolokalizacyjna. New Space sprawdza, z jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju, województwa i miejscowości) Klient składa zamówienie. W przypadku, w którym w danej lokalizacji sprzedaż danego produktu jest zabroniona, Klient nie będzie mógł złożyć zamówienia na dany produkt i zostanie mu wyświetlony odpowiedni komunikat. Informacje dodatkowe dotyczące geolokalizacji będą zamieszczone na stronie w sekcji „POMOC”.
 • 2 Warunki realizacji zamówienia
 1. Zamówienie zawierające Ebooki zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez New Space od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności.2. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności New Space prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie:
 2. a) potwierdzenie otrzymania płatności;
 3. b) informacje odnośnie sposobu pobrania Ebooka.
 4. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, New Space poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie, New Space dokona zwrotu wpłaconych środków.
 • 3 Odstąpienie od umowy
 1. Konsument ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania Ebooka ze Sklepu Internetowego . New Space zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez New Space o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 • 4  Zasady korzystania z Ebooków
 1. Zakupione i opłacone Ebooki będą dostępne dla Klienta po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym w zakładce „Twoje Konto”.2. W celu pobrania Ebooka należy kliknąć na przycisk „Pobierz” znajdujący przy produkcie. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik w formacie .acsm (format Adobe Digital Editions) lub PDF/EPUB (w przypadku Ebooków bez ochrony licencji DRM).3. W przypadku Ebooka składającego się z więcej niż jednego pliku, wyświetlona zostanie lista plików do pobrania.4. Do pobrania pliku chronionego DRM niezbędne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Digital Editions.5. Zaleca się zapisywanie Ebooków na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. New Space nie świadczy usługi przechowywania zakupionych Ebooków w Sklepie Internetowym  , zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania Ebooków na odrębnym nośniku pamięci.6. Wszystkie Ebooki oferowane przez Sklep Internetowy   są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w licencji.7. Klient ma prawo korzystać z Ebooków wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.8. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
 2. a) rozpowszechniania Ebooków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach;
 3. b) utrwalania lub zwielokrotniania Ebooków w celu ich rozpowszechniania;
 4. c) komercyjnego wykorzystywania Ebooków w jakikolwiek sposób.
 5. Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z Ebooków w sposób niezgodny z prawem, regulaminem oraz postanowieniami licencji.
 • 5 Reklamacje
 1. Klient może zgłosić reklamacje do Wsparcia Klienta, w szczególności w przypadku, gdy:
 2. a) zakupiony Ebook okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się;
 3. b) w ciągu 2 (dwóch) dni od dokonania zapłaty za Ebook nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.
 4. New Space ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.

 

Załącznik nr 2

Rejestracja oraz logowanie się do systemu oznacza akceptacje regulaminu:

1.Rejestracja i logowanie:

Aby czynnie uczestniczyć w czytaniu i pisaniu postów należy przejść do zakładki “Forum” i zarejestrować się.

image

Po prawej stronie znajdują się pola do logowania. Jeżeli jesteś zarejestrowany to wypełnij pola Nazwa użytkownika i Hasło i wciśnij klawisz Zaloguj się. Możliwe że przekieruje Ciebie jeszcze raz do pola loginu, gdzie pojawi się pole czy nie jesteś robotem.

 

W  przypadku, gdy Twój IP nie jest na białej liście to dodatkowo wypełnij trzecie pole – Please enter an ansewer in digits lub kliknij że nie jesteś robotem. Wpisz wynik w postacji cyfry (nie w postacji pisanej ) jaki się pojawi po zadaniu np. 3 x two =     Należy w tym przypadku wpisać 6, a następnie wciśnąć przycisk Zaloguj się. Jeżeli nie znasz angielskiego klikaj kilka razy przycisk Zaloguj się, aż pojawią się same cyfry np. 11-2=

image

Jeżeli chcesz się zarejestrować, wypełnij wszystkie pola, a następnie wciśnij przycisk Zakończ rejestracje. Pamiętaj jaką masz Nazwę użytkownika do logowania ! 95 % złego logowania wynika z tego, że wpisujesz złą nazwę użytkownika nie Name. Po kilku złych próbach logowania system wpiszę Ciebie na czarną listę i zablokuje Twoje IP. Masz kilkaprób na 1 godzinę. Jeżeli system zablokuje Ciebie z jakiegoś innego powodu napisz do mnie: admin@przekazyduszy.pl

image

 

 

Następnie proszę o maila z tematem:

Nowy użytkownik i treści: Nazwa użytkownika pod adres:

admin@przekazyduszy.pl

lub poczekać do aktywacji konta poprzez kliknięcie linku, który otrzymasz w mailu. Pełna aktywacja nastąpi po akceptacji admina.

W przypadku, gdy nie możesz się zarejestrować lub Twój IP, Hostname lub kraj gdzie jesteś nie są na białej liście wyślij maila pod adres:

admin@przekazyduszy.pl

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera ( listy mailingowej ), który znajduję się w dolnej zakładce po lewej stronie lub też zaznaczenie tej opcji przy rejestracji.

 

Gratuluję :-)

 

2. Konto:

Po wpisaniu nazwy i hasła zostaniesz zalogowany. Pod “Instrukcja do forum” pojawi się nowa zakładka “Aktywny”, wybierz zakładkę “Forum Home” lub w prawym górnym oknie wejdź na swój profil, który jest w prawym górnym rogu:

image

później możesz kliknąć na Activity:

image

masz tam różne ikonki m.in. show

image

3. Forum:

Możesz wejść bezpośrednio na forum lub zakładki:

 • Forum
 • Forum Home – aktywne po zalogowaniu.
 • Czat

 

Z czasem będą utworzone grupy (jeżeli zajdzie taka potrzeba, będzie utworzone kolejne forum i kolejna grupa). Grupa stanowi mniejszą społeczność Forum, w której posty i znajomi nie będą się wyświetlać poza daną Grupą.

Oczywiście nie musisz się zapisywać do danych Grup, możesz umieszczać i czytać posty na ogólnym Forum oraz dodawać znajomych.

 

4. Regulamin:

Forum jest wolne od polityki, reklamy, spamów, ogłoszeń.

Uwaga: adres mailowy, dane użytkownika, lokalizacja oraz IP i Hostname jest znana adminowi. W przypadku nadużycia lub złamania regulaminu i zasad dobrego użytkowania Forum przez użytkownika, zostanie on usunięty ze strony.

 

5.Pisanie postów :

Po zalogowaniu:

 • Czat  – posty które tu umieścisz będą nadpisywane innymi postami innych użytkowników. W praktyce ten post z czasem zniknie.

 

 • Forum:

image

image

zaznacz również pole, że nie jeteś robotem i zaznacz odpowiednie warianty:

image

i po wypełnieniu wszystkich pól kliknąć zatwierdź.

Każdy użytkownik może później wybrać odpowiednie Forum,  wybrać post użytkownika i na niego odpowiedzieć z możliwością powiadomienia odpowiedzi dodatkowo na maila i otagowania go.

image

 

 

Niech to forum będzie kolejnym podręcznikiem, uczącym sztuki komunikacji z duszą,  podobnie jak książka “Przekazy duszy”.

 

Zespół Przekazy duszy

Zapraszamy do kontaktu z nami

Wysyłanie

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?